home logo schoonheidsaloneigentijds.nl
 
 

 
 

 
 
PRIVACY STATEMENT

 
 
 
 
Schoonheidssalon Eigentijds Schoonheidssalon Eigentijds, gevestigd aan
Stationssingel 30, 2652 HR Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.schoonheidssaloneigentijds.nl
Stationssingel 30
2652HR Berkel en Rodenrijs
Tel: +31 624664714


Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Eigentijds verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Eigentijds verwerkt bij het maken van voor en na foto’s en bij het invullen van het toestemmingsformulier de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
- Ras
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Als cliënt jonger is dan 12 jaar is niet haar/zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan
16 jaar is, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders nodig die het gezag over hem/ haar uitoefenen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Eigentijds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
- het afhandelen van een betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- je de mogelijkheid te bieden om online een afspraak te maken
- Het monitoren van de voortgang van de behandeling d.m.v voor en na foto’s
- Schoonheidssalon Eigentijds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Eigentijds bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens, foto’s en informatie omtrent gezondheid, allemaal 2 jaar na de laatste behandeling. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Schoonheidssalon Eigentijds verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon Eigentijds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor onze online agenda maken wij gebruik van de diensten van Salonized. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Salonized afgesloten. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Schoonheidssalon Eigentijds gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Schoonheidssalon Eigentijds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssaloneigentijds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Schoonheidssalon Eigentijds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Eigentijds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schoonheidssaloneigentijds.nl